“ดร.ปราณี เผอิญโชค” รับรางวัลสตรีดีเด่น ในวันสตรีสากล ประจำปี 2560

เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นถึงบทความสำคัญของสตรีในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน ที่ควรได้รับความคุ้มครอง ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น โดยมีการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยแบ่งตามหมวดหมู่ ได้แก่ สตรีนักบริหารดีเด่น สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระ ศิลปินสตรีดีเด่น สื่อมวลชนสตรีดีเด่น สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น และสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น

ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ โดยรับโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ผลงานดีเด่นในบทบาทสตรีนักบริหาร ดร.ปราณี เผอิญโชค
-รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น จากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
-รางวัลเกียรติยศ สำเภาทอง นักธุรกิจตัวอย่าง สาขาอุตสาหกรรม จากสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
-รางวัลสตรีนักธุรกิจดีเด่นของโลก หรือ The Leading Woman Entrepreneurs of the World 2005 จาก The Star Group
-สร้างนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีโปรแกรมการฝึกอบรมที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน และที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตโดยองค์รวม เช่น หลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานในด้านต่างๆ
-เป็นแหล่งจ้างงานสำคัญในภาคธุรกิจรถยนต์ ของพื้นที่หนองแขม โดยมีนโยบายที่รับคนงานในท้องถิ่นเข้ามาทำงาน ส่งผลให้เป็นการช่วยเหลือในการลดภาระรายจ่ายค่าครองชีพ ยังช่วยส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเข้มแข็งและสังคมในภาพรวมย่อมเข้มแข็งตามไปด้วย

Please follow and like us: