อุตสาหกรรมยานยนต์ทะยานยอดผลิตเพิ่มขึ้น สูงสุดรอบ 63 เดือน เพิ่มจากปีที่แล้วร้อยละ 20.62

    

   นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนตุลาคม 2561 ดังต่อไปนี้

    

   การผลิต

   จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2561 มีทั้งสิ้น 197,203 คัน สูงสุดในรอบ 63 เดือน  จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.77, 69.06 และผลิตเพื่อส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.62, 8.05 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 20.62 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2561 ร้อยละ 7.65

   • จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,801,319 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 9.75
   • รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2561 ผลิตได้ 76,905 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 9.31
   • ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 มีจำนวน 738,340 คัน เท่ากับร้อยละ 40.98  ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 8.19

   • รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนตุลาคม 2561 ผลิตได้ 57 คัน  เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 83.87  รวมเดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 ผลิตได้ 437 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 95.09
   • รถยนต์บรรทุก เดือนตุลาคม 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 120,241 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 29.15  และตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,062,542 คัน พิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 10.85

   • รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 117,539 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 30.15  และตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,035,643 คัน เท่ากับร้อยละ 57.49 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 11.05 โดยแบ่งเป็น
   • รถกระบะบรรทุก 289,280 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 12.26

   • รถกระบะดับเบิลแค็บ 592,055 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 10.97
   • รถกระบะ PPV 154,308 คัน พิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 9.12
   • รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน – มากกว่า 10 ตัน เดือนตุลาคม 2561 ผลิตได้ 2,702 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 3.26  รวมเดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 ผลิตได้ 26,899 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 3.83

    

    

   ผลิตเพื่อส่งออก

   เดือนตุลาคม 2561 ผลิตได้ 97,261 คัน เท่ากับร้อยละ 49.32 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 7.9  ส่วนเดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 961,615 คัน เท่ากับ    ร้อยละ 53.38 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 2.42

   • รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2561 ผลิตเพื่อการส่งออก 35,023 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 7.62  และตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 349,085 คัน เท่ากับร้อยละ 47.28 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 0.01
   • รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2561 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 62,238 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 8.05  และตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 612,530 คัน เท่ากับร้อยละ 59.14 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 3.86 โดยแบ่งเป็น

   • รถกระบะบรรทุก 74,068 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 2.1
   • รถกระบะดับเบิลแค็บ 441,493 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 5.28
   • รถกระบะ PPV 96,969 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 2.32

    ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

   เดือนตุลาคม 2561 ผลิตได้ 99,942 คัน เท่ากับร้อยละ 50.68 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 36.26  และเดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 ผลิตได้ 839,704 คัน เท่ากับร้อยละ 46.62  ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 19.56

   รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2561 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 41,882 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 10.77  ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 ผลิตได้ 389,255 คัน เท่ากับร้อยละ 52.72 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.77

    

   รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2561 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 55,301 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 69.06  และตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 423,113 คัน เท่ากับร้อยละ 40.86 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 23.41 ซึ่งแบ่งเป็น

   • รถกระบะบรรทุก 215,212 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 18.23
   • รถกระบะดับเบิลแค็บ 150,562 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 31.84
   • รถกระบะ PPV 57,339 คัน  เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 22.96

   รถจักรยานยนต์

   เดือนตุลาคม 2561 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 201,326 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 2.78  แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 167,314 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.91 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 34,012 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 7.3

   ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,130,381 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.67 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,724,595 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.83 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 405,786 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 5.43

   ยอดขาย

   ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนตุลาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 86,931 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2561 ร้อยละ 2 แต่พิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 26.8  จากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ขยายตัว การแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ การลงทุนของภาครัฐเร่งตัวขึ้น การลงทุนของเอกชนปรับตัวดีขึ้น ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น การพักหนี้เกษตรกร การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลที่ส่งเสริมการค้าส่งและค้าปลีกเติบโตขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังคงมีมาก

   ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 139,290 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 2.7 แต่ลดลงจากเดือนกันยายน 2561 ร้อยละ 0.9

   ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 รถยนต์มียอดขาย 833,515 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 20.9  ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,505,390 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 1.4

    การส่งออก

   รถยนต์สำเร็จรูป

   เดือนตุลาคม 2561 ส่งออกได้ 93,338 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 2.75 การส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดตะวันออกกลาง และตลาดยุโรป มูลค่าการส่งออก 48,482.73 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 2.65

   • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,807.22 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 31.86
   • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 19,797.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 10.05
   • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,74 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 41.13

   รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนตุลาคม 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 73,184.61  ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 3.03

   เดือนมกราคม ตุลาคม 2561 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 952,125 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 1.2 มีมูลค่าการส่งออก 499,379.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 0.04

   • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 31,573.75 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ42
   • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 186,435.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 11.01
   • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 22,787.94 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 23.78

   รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม ตุลาคม 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 740,176.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 1.29

   รถจักรยานยนต์

   เดือนตุลาคม 2561 มีจำนวนส่งออก 61,602 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 0.11 โดยมีมูลค่า 4,769.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 13.74

   • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 244.58 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 11.84
   • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 122.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 11.42

   รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนตุลาคม 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 5,136.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 12.13

   เดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 706,478 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.31 โดยมีมูลค่า 49,093.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 11.19

   • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 2,801.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 13.1
   • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,188.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 13.86

   รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม ตุลาคม 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 53,082.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ร้อยละ 11.35

   เดือนตุลาคม 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 78,320.87 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 2.17

   เดือนมกราคม ตุลาคม 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 793,259.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.9

   ปี พ.ศ.2561 ปรับเป้าการผลิตรถยนต์ เป็นผลิต 2,100,000 คัน โดยคงเป้าผลิตเพื่อส่งออก 1,100,000 คัน และเพิ่มเป้าผลิตเพื่อขายในประเทศ เป็น 1,000,000 คัน

   นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์ของสมาชิกกลุ่มฯ ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งปรับใหม่ในเดือนตุลาคม 2561 โดยแยกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ดังนี้

   รถยนต์

   ประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ.2561 ปรับเพิ่มเป้าการผลิตจากเป้าเดิมที่ 2,080,000 คัน เป็นผลิต 2,100,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ.2560 ที่ผลิตได้ 1,988,823 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.59

   • ผลิตเพื่อส่งออก คงเป้าเดิม 1,100,000 คัน เท่ากับร้อยละ 52.38 ของยอดผลิตทั้งหมด ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,126,432 คัน หรือลดลงร้อยละ 2.35
   • ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ปรับเพิ่มเป้า 20,000 คัน จากเป้าเดิมที่ 980,000 คัน เป็นผลิต 1,000,000 คัน เท่ากับร้อยละ 47.62 ของยอดผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 862,391 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.96

   *ขอบคุณภาพประกอบจาก ค่ายรถยนต์ต่างๆ ที่เคยส่งมาให้เ www.autoworldthailand.com ลงข่าว

   Please follow and like us: