โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย “Toyota Campus Challenge 2018”

   นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด นายแพทย์พรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมพิธีมอบรางวัลรอบชิงชนะเลิศกิจกรรม Campus Challenge 2018 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว ประกวดแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนรุ่นใหม่ เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ Toyota Driving Experience Park บางนา

   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนน ถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรผ่านโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ซึ่งได้ดำเนินงานมากว่า 30 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “สังคมคนขับรถดี” จึงได้จัดกิจกรรม Campus Challenge 2018 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตสูง โดยให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย จนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง

   กิจกรรม Campus Challenge 2018  โดยโตโยต้า ถนนสีขาว เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีนิสิตและนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 679 ทีม ซึ่งหลังจากที่ได้ผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และนำเสนอแผนในการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัยแก่คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย ไปเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อรับทุนสนับสนุน 20,000 บาท ไปใช้ในการรณรงค์แผนและปฏิบัติจริงในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 เดือน

   และในรอบชิงชนะเลิศ  ทั้ง 10 ทีมได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ดังนี้

   ด้านความปลอดภัยทางถนน

   • นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด
   • นายแพทย์พรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

   ด้านการวางแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ

   • นายวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิ้งค์ วิ้งค์ โปรดักชั่น จำกัด
   • นายสิริชัย ธนาโชคสมบัติ Senior Creative Director บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด

   ด้านการใช้สื่อดิจิตอล

   • นายธนธรณ์ โพดาพล New Business Partnership Manager บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด

   ตัวแทนจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

   • นายเอกรัตน์ ธารสิริสกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานกลาง

   เกณฑ์ในการตัดสินรางวัลพิจารณาจาก แผนการรณรงค์สามารถปฏิบัติและวัดผลได้จริง พร้อมทั้งมีแผนงานต่อยอดโครงการในอนาคตระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งสามารถลดอุบัติเหตุได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน

   ผลการตัดสิน Campus Challenge 2018 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว มีดังนี้

   • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมญี่ปุ่นยืนหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
   • นางสาวภัทริกา สาสนกูล
   • นางสาวธาราทิพย์ บุญสนิท
   • นายธนวัฒน์ สิงหเสนี
   • นางสาวจริญา พร้อมสมบูรณ์

   ปัญหาที่พบ  นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีพฤติกรรมการเดิน ปั่น ขับขี่ ในเส้นทางที่ไม่ถูกต้องและเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมทาง

   แผนงานรณรงค์  สร้าง Facebook Fanpage “Safe Life on The Right Way” เพื่อรณรงค์ออนไลน์ สร้างมาสคอตชื่อเจ้าชิโต้ เป็นตัวกลางในการสื่อสาร จัดทำวิดีโอคลิป  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงอุบัติเหตุบนท้องถนน และเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ ตั้งแต่การเดินให้ถูกที่ แบ่งปันถนนกับผู้ปั่น ขับบนถนนที่ถูกต้องไม่ไปขี่บนทางเท้าหรือทางจักรยาน โดยจะเผยแพร่วิดีโอบน Facebook Fanpage

                

   รางวัลที่ได้รับ

   • ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
   • ทุนการศึกษา 100,000 บาท ทุนสนับสนุนในการพัฒนาแผนงานแก่คณาจารย์ที่ปรึกษา 30,000 บาท
   • โอกาสสัมภาษณ์ฝึกงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
   • เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอด 6 เดือน

    

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม4 Angies  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

   • นายดนัย เรือนเงิน
   • นางสาววิจิตรา คำมณี
   • นายอดิรุจ ใจปาละ
   • นายกฤษดา สีโยยอด

   ปัญหาที่พบ  นักศึกษาบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเครื่องหมายจราจรบนเส้นทางสัญจร หลายคนไม่เข้าใจความหมายของเส้น และสัญลักษณ์ต่างๆ จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง จนนำไปสู่อุบัติเหตุขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เช่น อุบัติเหตุจากการขับย้อนศร อุบัติเหตุจากการไม่ข้ามทางม้าลาย อุบัติเหตุจากการจอดรถไม่ตรงเส้นแบ่งช่องจอดรถ

   แผนงานรณรงค์ รณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย  จัดทำสื่อให้ความรู้เรื่องเครื่องหมายจราจร และปรับปรุงเครื่องหมายจราจร

   รางวัลที่ได้รับ

   • ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
   • ทุนการศึกษา 80,000 บาท ทุนสนับสนุนในการพัฒนาแผนงานแก่คณาจารย์ที่ปรึกษา 20,000 บาท
   • เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอด 6 เดือน

    

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ชูโล่จัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   • นายสุรเชษฐ์ ศรีลามาตย์
   • นายพบณรงค์ บุญฑล
   • นายพฤษโชค โพธิ์สีดา
   • นางสาวจุรีลักษณ์ ป้องทัพไทย

   ปัญหาที่พบ  การขับขี่รถด้วยความเร็ว ความเร่งรีบ ความเคยชินจากพฤติกรรม ความมั่นใจในสมรรถนะการขับขี่ของตนเอง และขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎจราจร

   แผนงานรณรงค์   นำมาสค็อตประจำแคมเปญ “ชูโล่จัง” มาติดตั้งบนถนนเพื่อให้รถวิ่งเลนเดียว

    รางวัลที่ได้รับ

   • ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
   • ทุนการศึกษา 50,000 บาท ทุนสนับสนุนในการพัฒนาแผนงานแก่คณาจารย์ที่ปรึกษา 10,000 บาท
   • เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอด 6 เดือน

    

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่

   • ทีม HALAQAH วงกลมเปลี่ยนชีวิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
   • ทีม Lightsaber  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

    รางวัลที่ได้รับ

   • ทุนการศึกษา 15,000 บาท

    

    

   รางวัลชมเชย ได้แก่

   • ทีม Look at Me  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • ทีม Chiw! Chiw! มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต เพชรบุรี
   • ทีม เลี้ยวผิด ชีวิตเปลี่ยน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   • ทีม KHANAN Way  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
   • ทีม ทางม้าลายที่ไม่ใช่ลายม้า BY BUU  มหาวิทยาลัยบูรพา

   รางวัลที่ได้รับ

   • ทุนการศึกษา 5,000 บาท

    

   รางวัล Popular Vote ได้แก่

   ทีม 4 Angies  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

    รางวัลที่ได้รับ

   • ทุนการศึกษา 10,000 บาท

    

   รวมมูลค่ารางวัลการประกวดทั้งสิ้น 2,155,000 บาท

    โตโยต้ามุ่งหวังว่า ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างวินัยและน้ำใจ เพื่อสร้างสังคมคนขับรถดีอันจะนำไปสู่ถนนสีขาวหรือถนนปลอดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริงในอนาคต

   Please follow and like us: