“Honda Road Safety for Kids” โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและวินัยจราจรให้กับเยาวชน

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อโครงการ “Honda Road Safety for Kids” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นำคณะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยจากฮอนด้า เข้าอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและวินัยจราจรแก่เยาวชน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จังหวัดเชียงใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุ (Collision Free Society) ตามวิสัยทัศน์ปี 2030 ของฮอนด้า พร้อมเดินหน้าขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ รวมถึงผู้จำหน่ายฮอนด้าทั่วประเทศ

Honda Road Safety for Kids (01)

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฎิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทผู้ผลิตยนตรกรรม ฮอนด้าตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาโดยตลอด โดยได้เริ่มดำเนินการรณรงค์และเผยแพร่กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยมาตั้งแต่ปี 2531 ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ฮอนด้าจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 คือ การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป นักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผ่านโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ” และได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยแต่ละปีอุบัติเหตุบนท้องถนนได้คร่าชีวิตเด็กและเยาวชนไปจำนวนมาก ฮอนด้าได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดตั้งโครงการ “Honda Road Safety For Kids” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัยจราจร รวมถึงเป็นการวางรากฐานเรื่องความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชน โดยปรับหลักสูตรให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การข้ามถนนอย่างปลอดภัย การเอาตัวรอดเมื่อต้องติดอยู่ในรถ สำหรับในปีนี้ เริ่มต้นโครงการฯที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีปริมาณรถหนาแน่น รวมถึงศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุระบุว่าติด 1 ใน 5 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด นอกจากนี้ยังวางแผนขยายโครงการไปยังโรงเรียนอื่นๆ รวมถึงต่อยอดไปยังผู้จำหน่ายฮอนด้า เพื่อสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของฮอนด้าปี 2030”

Honda Road Safety for Kids (02)

สำหรับโครงการ “Honda Road Safety for Kids” เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ รวมแล้วกว่า 2,667 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเยาวชนอายุ 3-6 ปี, อายุ 7-14 ปี และอายุ 15-18 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเยาวชน โดยริเริ่มพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นให้เยาวชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้โดยง่าย ผ่านการจำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกการแก้ไขปัญหาและ การเอาตัวรอด อันจะสามารถนำไปใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ถือเป็นปีแรกที่ได้ขยายโครงการไปยังนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ 1-3 จำนวนกว่า 500 คน ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จังหวัดเชียงใหม่

Honda Road Safety for Kids (03)

วิธีการปลูกฝังจิตใต้สำนึกและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กๆเริ่มจากการปรับพื้นฐานความเข้าใจซึ่งสะท้อนมาในรูปแบบภาพยนตร์การ์ตูนในการใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งทำให้เด็กๆเข้าใจง่ายและรู้ถึงพิษภัยของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆโดยมีผู้ฝึกสอนที่ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

Honda Road Safety for Kids (04)

Honda Road Safety for Kids (05)

ต่อจากนั้นก็ได้เวลาที่เด็กๆจะต้องไปสัมผัสกับโมเดลการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นการจำลอง รูปแบบของการเดินบริเวณทางเท้าอย่างถูกต้อง พร้อมกับการข้ามถนนอย่างถูกวิธี

Honda Road Safety for Kids (05)

Honda Road Safety for Kids (06)

อีกหนึ่งรูปแบบของการปลูกฝังจิตใต้สำนึกให้เด็กในกรณีที่มีข่าวออกมาให้เห็นทุกปีนั่นคือการที่เด็กต้องเสียชีวิตในรถเพราะความประมาท เลิ่นเล่อของผู้ปกครอง รวมถึงการหลีกหนีให้พ้นจุดอับหรือมุมบอดของรถ ซึ่งเหตุการณ์จำลองได้ถูกสร้างขึ้น 2 กรณีหลักที่จะก่อเกิดความสูญเสีย เริ่มที่ประเด็นแรกนั่นคือ “เด็กติดอยู่ในรถ”

Honda Road Safety for Kids (07)

ในกรณีนี้ ทางคณะครูผู้ฝึกสอนของฮอนด้าได้หาวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องของการ “บีบแตร” เพราะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวของรถยนต์ที่ทำงานได้แม้จะไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์ก็ตาม กรรมวิธีของการฝึกในส่วนของการบีบแตร เด็กๆจะต้องทิ้งน้ำหนักตัวไปข้างหน้าเพื่อเป็นการเพิ่มแรงกดทับ และบีบแตรค้างไว้จนกว่าผู้ปกครองหรือมีผู้ที่พบเห็น

Honda Road Safety for Kids (08)

อีกหนึ่งวิธีคือสอนให้เด็กรู้จักกับสวิตช์เปิดปิดระบบเซ็นทรัลล๊อค ในกรณีที่เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะทำให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย

Honda Road Safety for Kids (08)

ด้านของจุดบอดหรือมุมอับของรถก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เป็นอันตรายถึงกับชีวิต เพราะฉะนั้นทางครูผู้ฝึกสอนจึงได้ทำเส้นแบ่งเขตไว้ว่าพื้นที่รอบๆรถยนต์ จุดไหนที่ปลอดภัย และ จุดไหนที่เป็นอันตราย ซึ่งทั้งหมดเป็นวิธีการเอาตัวรอดในขณะที่เกิดเหตุการณ์คับขัน เพื่อให้เด็กๆปลอดภัยจากการสูญเสียและลดการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เป็นอย่างดี

Honda Road Safety for Kids (09)

 

Honda Road Safety for Kids (10)

อาจารย์ปัญญา สกุลปั้นทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนปรินส์-รอยแยลส์วิทยาลัย กล่าวว่า “โครงการนี้ถือเป็นการสร้างทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับเด็ก ทำให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กจดจำได้ง่าย เช่น การโดยสารรถยนต์ การใช้ถนนอย่างปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการป้องกันไว้ก่อนเกิดเหตุ ทั้งยังสามารถต่อยอดความปลอดภัยไปยังครอบครัว เพราะเด็กสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปเล่าให้ผู้ปกครองฟัง ต้องขอขอบคุณฮอนด้าสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ และอยากให้จัดกิจกรรมอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางนึงด้วย”

Honda Road Safety for Kids (11)

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร รองผู้อำนวยการรับผิดชอบแผนกปฐมวัย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณทางฮอนด้ามากสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางฮอนด้าได้เลือกจัดกิจกรรมที่โรงเรียนของเรา ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ เพราะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์หน่วยการเรียนรู้ภายในห้องเรียน โดยทุกวัน เด็กจะได้เรียนรู้การเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งโครงการนี้ ทำให้เด็กได้สัมผัสประสบการณ์จากสถานการณ์จำลอง เพื่อจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งถือเป็น การต่อยอดให้กับเด็ก นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนอีกด้วย”

Honda Road Safety for Kids (12)

สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชั่วโมง โทร 02 341 7777 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1 800 239 833 หรือโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Honda Road Safety for Kids (13)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *